Area Code 613

Province: Ontario

Number Format: (613) xxx-xxxx

International Number Format: +1 (613) xxx-xxxx

Time Zone: -05:00 UTC

Our service will help you if:

  • you want to know which phone service provider operates code 613;
  • you want to know which area is covered by phone code 613;
  • you want to find all available information about a number in area code 613;
  • you want to find information about area code area code 613 scams.
Prefix Primary city
+1 613 200 xxxx Perth
+1 613 201 xxxx Perth
+1 613 202 xxxx Bancroft
+1 613 203 xxxx Ottawa
+1 613 204 xxxx Ottawa
+1 613 205 xxxx Smiths Falls
+1 613 206 xxxx Smiths Falls
+1 613 207 xxxx Smiths Falls
+1 613 208 xxxx Trenton
+1 613 209 xxxx Cornwall
+1 613 210 xxxx Belleville
+1 613 212 xxxx Ottawa
+1 613 213 xxxx Brockville
+1 613 214 xxxx Kingston
+1 613 215 xxxx Kemptville
+1 613 216 xxxx Ottawa
+1 613 217 xxxx Kingston
+1 613 218 xxxx Ottawa
+1 613 219 xxxx Ottawa
+1 613 220 xxxx Ottawa
+1 613 221 xxxx Ottawa
+1 613 222 xxxx Ottawa
+1 613 223 xxxx Ottawa
+1 613 224 xxxx Ottawa
+1 613 225 xxxx Ottawa
+1 613 226 xxxx Ottawa
+1 613 227 xxxx Ottawa
+1 613 228 xxxx Ottawa
+1 613 229 xxxx Ottawa
+1 613 230 xxxx Ottawa
+1 613 231 xxxx Ottawa
+1 613 232 xxxx Ottawa
+1 613 233 xxxx Ottawa
+1 613 234 xxxx Ottawa
+1 613 235 xxxx Ottawa
+1 613 236 xxxx Ottawa
+1 613 237 xxxx Ottawa
+1 613 238 xxxx Ottawa
+1 613 239 xxxx Ottawa
+1 613 240 xxxx Ottawa
+1 613 241 xxxx Ottawa
+1 613 242 xxxx Belleville
+1 613 243 xxxx Belleville
+1 613 244 xxxx Ottawa
+1 613 245 xxxx Ottawa
+1 613 246 xxxx Brockville
+1 613 247 xxxx Ottawa
+1 613 248 xxxx Ottawa
+1 613 249 xxxx Ottawa
+1 613 250 xxxx Carleton Place
+1 613 251 xxxx Carleton Place
+1 613 252 xxxx Ottawa
+1 613 253 xxxx Carleton Place
+1 613 254 xxxx Kananaskis
+1 613 255 xxxx Ottawa
+1 613 256 xxxx Almonte
+1 613 257 xxxx Carleton Place
+1 613 258 xxxx Kemptville
+1 613 259 xxxx Lanark
+1 613 260 xxxx Ottawa
+1 613 261 xxxx Ottawa
+1 613 262 xxxx Ottawa
+1 613 263 xxxx Ottawa
+1 613 264 xxxx Perth
+1 613 265 xxxx Ottawa
+1 613 266 xxxx Ottawa
+1 613 267 xxxx Perth
+1 613 268 xxxx Maberly
+1 613 269 xxxx Merrickville
+1 613 270 xxxx Kananaskis
+1 613 271 xxxx Kananaskis
+1 613 272 xxxx Portland
+1 613 273 xxxx Westport
+1 613 274 xxxx Ottawa
+1 613 275 xxxx Toledo
+1 613 276 xxxx Ottawa
+1 613 277 xxxx Ottawa
+1 613 278 xxxx McDonalds Corners
+1 613 279 xxxx Sharbot Lake
+1 613 280 xxxx Kananaskis
+1 613 281 xxxx Pembroke
+1 613 282 xxxx Ottawa
+1 613 283 xxxx Smiths Falls
+1 613 284 xxxx Smiths Falls
+1 613 285 xxxx Smiths Falls
+1 613 286 xxxx Ottawa
+1 613 287 xxxx Kananaskis
+1 613 288 xxxx Ottawa
+1 613 290 xxxx Ottawa
+1 613 291 xxxx Ottawa
+1 613 292 xxxx Ottawa
+1 613 293 xxxx Ottawa
+1 613 294 xxxx Ottawa
+1 613 295 xxxx Ottawa
+1 613 296 xxxx Ottawa
+1 613 297 xxxx Ottawa
+1 613 298 xxxx Ottawa
+1 613 299 xxxx Ottawa
+1 613 300 xxxx Perth
+1 613 301 xxxx Ottawa